بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


سوالات پیش از خرید

سوالات و یا درخواستهای خود را پیش از خرید در این بخش مطرح کنید

ثبت شکایت

تیکت های این بخش فقط توسط مدیریت مجموعه بررسی میشود