60,000 تومان ماهانه

CX-1
1 هسته CPU
2 GB رم
20 GB فضای NVMe
20 TB پهنای باند
امکان خرید از سه لوکیشن
OS: Linux / Windows

115,000 تومان ماهانه

CX-2
2 هسته CPU
4 GB رم
40 GB فضای NVMe
20 TB پهنای باند
امکان خرید از سه لوکیشن
OS: Linux / Windows

195,000 تومان ماهانه

CX-3
2 هسته CPU
8 GB رم
80 GB فضای NVMe
20 TB پهنای باند
امکان خرید از سه لوکیشن
OS: Linux / Windows

310,000 تومان ماهانه

CX-4
4 هسته CPU
16 GB رم
160 GB فضای NVMe
20 TB پهنای باند
امکان خرید از سه لوکیشن
OS: Linux / Windows