155,000 تومان ماهانه

ram 1GB SSD
م : 1 گیگابایت DDR4
پردازنده : یک هسته
هارد: 20GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

190,000 تومان ماهانه

ram 2GB SSD
م : 2 گیگابایت DDR4
پردازنده : 2 هسته
هارد: 35GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

250,000 تومان ماهانه

Ram 3GB SSD
رم : 3 گیگابایت DDR4
پردازنده : دو هسته
هارد: 45GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

320,000 تومان ماهانه

Ram 4GB SSD
رم : 4 گیگابایت DDR4
پردازنده : سه هسته
هارد: 55GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

370,000 تومان ماهانه

Ram 5GB SSD
رم : 5 گیگابایت DDR4
پردازنده : چهار هسته
هارد: 65GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

420,000 تومان ماهانه

Ram 6GB SSD
رم : 6 گیگابایت DDR4
پردازنده : چهار هسته
هارد: 80GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

485,000 تومان ماهانه

ram 7GB SSD
رم : 7 گیگابایت DDR4
پردازنده : چهار هسته
هارد: 90GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر

570,000 تومان ماهانه

ram 8GB SSD
رم : 8 گیگابایت DDR4
پردازنده : 6 هسته
هارد: 100GB
پورت: 1 گیگابیت
پهنای باند: نامحدود
دیتاسنتر: هتزنر
سیستم عامل انتخابی کاربر