25,000 تومان ماهانه

50GB
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل :DirectAdmin
FTP : دارد
بکاپ گیری : ندارد

35,000 تومان ماهانه

100GB
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل :DirectAdmin
FTP : دارد
بکاپ گیری : ندارد

65,000 تومان ماهانه

200GB
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل :DirectAdmin
FTP : دارد
بکاپ گیری : ندارد

85,000 تومان ماهانه

300GB
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل :DirectAdmin
FTP : دارد
بکاپ گیری : ندارد

115,000 تومان ماهانه

400GB
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل :DirectAdmin
FTP : دارد
بکاپ گیری : ندارد

145,000 تومان ماهانه

500GB
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل :DirectAdmin
FTP : دارد
بکاپ گیری : ندارد

210,000 تومان ماهانه

1TB
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل :DirectAdmin
FTP : دارد
بکاپ گیری : ندارد

360,000 تومان ماهانه

2TB
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل :DirectAdmin
FTP : دارد
بکاپ گیری : ندارد