سرور مجازی فرانسه

FA-1 -رم 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پیو
 • 60 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
 • OVH دیتاسنتر
FA-2 -رم 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پیو
 • 100 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
 • OVH دیتاسنتر
FA-3 -رم 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پیو
 • 120 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
 • OVH دیتاسنتر
FA-4 -رم 4 گیگابایت
 • 4 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی پیو
 • 180 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
 • OVH دیتاسنتر
FA-5 -رم 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 200 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
 • OVH دیتاسنتر
FA-6 -رم 6 گیگابایت
 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 225 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
 • OVH دیتاسنتر
FA-7 -رم 7 گیگابایت
 • 7 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 225 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
 • OVH دیتاسنتر
FA-8 -رم 8 گیگابایت
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پیو
 • 300 گیگابایت هارد
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک
 • OVH دیتاسنتر