محصولات کایاکو

پکیج یک ستاره کایاکو

شروع از 200,000تومان به صورت یک بار

پکیج دو ستاره کایاکو

شروع از 375000تومان به صورت یک بار

پکیج سه ستاره کایاکو

شروع از 590,000تومان به صورت یک بار

پکیج چهار ستاره کایاکو

شروع از 750,000تومان به صورت یک بار