یافتن محصولها و سرویس ها


پکیج یک ستاره کایاکو
شروع از 200,000تومان به صورت یک بار
200,000 تومان به صورت یک بار

پکیج دو ستاره کایاکو
شروع از 375000تومان به صورت یک بار
375,000 تومان به صورت یک بار

پکیج سه ستاره کایاکو
شروع از 590,000تومان به صورت یک بار
590,000 تومان به صورت یک بار

پکیج چهار ستاره کایاکو
شروع از 750,000تومان به صورت یک بار
750,000 تومان به صورت یک بار