مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
پکیج یک ستاره کایاکو - شروع از 200,000تومان به صورت یک بار

200,000 تومان یکبار
پکیج دو ستاره کایاکو - شروع از 375000تومان به صورت یک بار

375,000 تومان یکبار
پکیج سه ستاره کایاکو - شروع از 590,000تومان به صورت یک بار

590,000 تومان یکبار
پکیج چهار ستاره کایاکو - شروع از 750,000تومان به صورت یک بار

750,000 تومان یکبار

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.144.50.90) وارد شده اید.