یافتن محصولها و سرویس ها


200MB
فضای میزبانی: 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
سالانه 59 هزار تومان
59,000 تومان سالانه

500MB
فضای میزبانی: 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی ندارد
ساب دامنه نامحدود
سالانه 99 هزار تومان
99,000 تومان سالانه

1GB
فضای میزبانی: 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی: 1
ساب دامنه نامحدود
سالانه 199 هزار تومان
199,000 تومان سالانه

2GB
فضای میزبانی: 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی: 1
ساب دامنه نامحدود
سالانه 289 هزار تومان

289,000 تومان سالانه

5GB
فضای میزبانی: 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی: 1
ساب دامنه نامحدود
سالانه 499 هزار تومان
499,000 تومان سالانه

8GB
فضای میزبانی: 8 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
MySQL نامحدود
MSSQL نامحدود
بک آپ: هفتگی و ماهانه
استفاده از هارد SSD
کنترل پنل پلسک
وب سایت اضافی: 3
ساب دامنه نامحدود
سالانه 799 هزار تومان
799,000 تومان سالانه