بک آپ، راز پنهان موفقیت شماست !

50GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 7 هزار تومان
سالیانه 84 هزار تومان

100GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 8 هزار تومان
سالیانه 96 هزار تومان

200GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 13 هزار تومان
سالیانه 156 هزار تومان

300GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 18 هزار تومان
سالیانه 216 هزار تومان

400GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP

500GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP

1TB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP

2TB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 90 هزار تومان