بک آپ، راز پنهان موفقیت شماست !

50GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 7 هزار تومان
سالیانه 84 هزار تومان

100GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 8 هزار تومان
سالیانه 96 هزار تومان

200GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 13 هزار تومان
سالیانه 156 هزار تومان

300GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 18 هزار تومان
سالیانه 216 هزار تومان

400GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 23 هزار تومان
سالیانه 276 هزار تومان

500GB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 28 هزار تومان
سالیانه 336 هزار تومان

1TB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 55 هزار تومان

2TB

پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 90 هزار تومان