یافتن محصولها و سرویس ها


50GB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 7 هزار تومان
سالیانه 84 هزار تومان
7,000 تومان ماهانه
84,000 تومان سالانه

100GB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 8 هزار تومان
سالیانه 96 هزار تومان
8,000 تومان ماهانه
96,000 تومان سالانه

200GB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 13 هزار تومان
سالیانه 156 هزار تومان
13,000 تومان ماهانه
156,000 تومان سالانه

300GB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 18 هزار تومان
سالیانه 216 هزار تومان
18,000 تومان ماهانه
216,000 تومان سالانه

400GB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 23 هزار تومان
سالیانه 276 هزار تومان
23,000 تومان ماهانه
276,000 تومان سالانه

500GB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 28 هزار تومان
سالیانه 336 هزار تومان
28,000 تومان ماهانه
336,000 تومان سالانه

1TB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 55 هزار تومان

55,000 تومان ماهانه

2TB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
دارای FTP
ماهیانه 90 هزار تومان

90,000 تومان ماهانه