یافتن محصولها و سرویس ها


5 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
بک آپ گیری ندارد
پشتیبانی 24 ساعته
ماهیانه 6 هزار تومان
6,000 تومان ماهانه
50,000 تومان سالانه

10 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
بک آپ گیری ندارد
پشتیبانی 24 ساعته
ماهیانه 8 هزار تومان
8,000 تومان ماهانه
70,000 تومان سالانه

25 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
بک آپ گیری ندارد
پشتیبانی 24 ساعته
ماهیانه 14 هزار تومان
14,000 تومان ماهانه

50 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
بک آپ گیری ندارد
پشتیبانی 24 ساعته
ماهیانه 20 هزار تومان
20,000 تومان ماهانه

100 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
بک آپ گیری ندارد
پشتیبانی 24 ساعته
ماهیانه 25 هزار تومان
25,000 تومان ماهانه

200 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
بک آپ گیری ندارد
پشتیبانی 24 ساعته
ماهیانه 40 هزار تومان
40,000 تومان ماهانه

500 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
بک آپ گیری ندارد
پشتیبانی 24 ساعته
ماهیانه 77 هزار تومان
77,000 تومان ماهانه

1000 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
بک آپ گیری ندارد
پشتیبانی 24 ساعته
ماهیانه 120 هزار تومان
120,000 تومان ماهانه