نمایندگی ثبت دامین

پنل رسیلر ثبت دامین 1

امکانات پنل شماره 1

  • ندارد هزینه ی اولیه
  • ندارد نیاز به شارژ اولیه
  • 10% بالاتر از قیمت های داخل سایت قیمت ثبت هر دامین
پنل رسیلر ثبت دامین 2

امکانات پنل شماره 2
57000 تومان شارژ پنل میشود برای خرید 2 عدد دامین
با توجه به دریافت کارمز بانک ها که 1 درصد میباشد بعد از کسر شدن از 57 هزار تومان حساب شما شارژ میشود

  • ندارد هزینه ی اولیه
  • دارد نیاز به شارژ اولیه
پنل رسیلر ثبت دامین 3

امکانات پنل شماره 3
81000 شارژ پنل میشود
با توجه به دریافت کارمز بانک ها که 1 درصد میباشد بعد از کسر شدن از 81 هزار تومان حساب شما شارژ میشود

  • ندارد هزینه ی اولیه
  • دارد نیاز به شارژ اولیه
  • برابر با قیمت های داخل سپید وب هاست قیمت ثبت هر دامین