یافتن محصولها و سرویس ها


WHMCS ESX/ESXI ماژول
90,000 تومان سالانه

بانک پاسارگاد

60,000تومان به صورت یک بار
60,000 تومان به صورت یک بار

بسته فارسی سازی

50,000تومان به صورت یک بار
50,000 تومان به صورت یک بار

درگاه بانک ملت

60,000تومان به صورت یک بار
60,000 تومان به صورت یک بار

ماژول SMS Notification

135,000تومان به صورت یک بار
135,000 تومان به صورت یک بار

ماژول بانک سامان
60,000تومان به صورت یک بار
60,000 تومان به صورت یک بار

ماژول سی پنل

110,000تومان به صورت یک بار
110,000 تومان به صورت یک بار

نصب و پیکربندی WHMCS

50,000تومان به صورت یک بار
50,000 تومان به صورت یک بار